Ministerstvo vnitra předložilo návrh na změnu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Jedním z bodů návrhu je zavedení nové formy víza, které se uděluje k pobytu nad 90 dní za účelem podnikání.

Je nová forma víza dobrý nápad?

Jak jste se mohli dočíst v minulém článku, zaměstnat můžete pouze imigranta s platným trvalým pobytem nebo pracovním vízem a pracovním povolením. Občané ze třetích zemí, kteří chtějí v ČR pracovat, žádají o tzv. zaměstnaneckou kartu. Návrh zákona pozměňuje vízum k pobytu nad 90 dní za účelem podnikání. Přečtěte si, jak se k návrhu zákonu vyjádřila Komora daňových poradců ČR.

Komu bude vízum přiděleno?

  • Cizinci, jehož podnikatelský záměr je věrohodný a proveditelný
  • Cizinci, jehož investice spojená s podnikatelským záměrem je významná a je přínosem pro ekonomiku ČR

Kdo již nemá nárok na tuto zaměstnaneckou kartu?

  • * Cizinec, který v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva („člen statutárního orgánu“) plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti („plnění úkolů právnické osoby“), přestože mu bylo za tímto účelem vydáno povolení k zaměstnání. Zároveň těmto členům statutárního orgánu, kteří jsou již držiteli neduální zaměstnanecké karty, nebude možné platnost zaměstnanecké karty prodloužit.

Zádrhel #1:

Aby bylo možné posoudit věrohodnost, proveditelnost a hodnotu investic v rámci daného podnikatelského plánu, musí si Ministerstvo vnitra vyžádat odborné vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu (dle § 32 odst. 6 zákona). To posoudí věrohodnost a proveditelnost podnikatelského záměru i významnost investice dle kritérií demonstrativně vyjmenovaných v § 32 odst. 7 zákona.

Navrhovaný postup a kritéria hodnocení povahy významnosti investice Ministerstvem průmyslu a obchodu však nejsou dostatečně jasná a předvídatelná. Navrhované znění nepřiměřeně zasahuje do právní jistoty a oprávněných očekávání žadatelů o vízum, když vyhrazuje neúměrnou diskreci Ministerstvu průmyslu a obchodu při vydávání odborného stanoviska. Komora daňových poradců ČR se obává, že navrhované znění umocní míru nepředvídatelnosti správního rozhodování a bude mít za následek vznik korupčního prostředí.

Zádrhel #2:

Nová forma víza je snadným nástrojem ke zneužití těmi cizinci, kteří ve skutečnosti nepodnikají, ale vykonávají činnost, která nese znaky závislé práce ve smyslu zákoníku práce. Nabízí se tedy otázka, zda je nová forma víza dobrý nápad a zda nepovede jen k černým praktikám jak ze strany cizinců, tak zkorumpovatelných úředníků.

Zádrhel #3:

Návrh přichází s poměrně masivním omezením již vydaných zaměstnaneckých karet. Podle Komory daňových poradců ČR představuje navrhovaná změna neúměrný zásah do současného systému imigračního práva a právní jistoty členů statutárních orgánu.

Co když ubytuji cizince?

Dle původních zákonů platí:

  • lidé, kteří ubytují cizince za úplatu
  • lidé, kteří ubytují 5 a více cizinců (nejsou jejich blízkými osobami)

mají povinnost oznámit policii přítomnost cizince(ů) do 3 pracovních dnů. Návrh toto ustanovení novelizuje tak, že se ubytovateli ukládá povinnost učinit toto oznámení do následujícího dne, což je, lidově řečeno, neúměrně krátká lhůta.

I cizinec má nárok na ochranu

Současný zákon nepamazuje na cizince v případech, kdy jsou propuštěni ze strany zaměstnavatele. Neduální zaměstnanecká karta je tak cizinci dle písmena b) § 46e odst. 1 Zákona zrušena, pokud si před skončením pracovního poměru nenalezne zaměstnání jiné a změnu zaměstnavatele neohlásí v zákonné lhůtě Ministerstvu vnitra. Tato problematika byla již několikrát prakticky řešena i se zástupci Ministerstva vnitra, kdy nám bylo sděleno, že o „tomto problému“ ví, ale bohužel legislativa jej neřeší. Proto považujeme za vhodné jej zohlednit v chystané úpravě.

Komora daňových poradců zasahuje!

Komora daňových poradců ČR navrhuje následující úpravy a řešení daného návrhu:

  1. Navrhujeme, aby byla významnost investice posuzována primárně objektivně dle kritérií uvedených v § 32 odst. 2 zákona samotným ministerstvem. Nesplňuje-li investice tato kritéria, mělo by ministerstvo přistoupit k vyžádání odborného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu § 32 odst. 6 a 7 zákona.
  2. Navrhujeme, aby bylo možné povahu investice doložit znaleckým posudkem.
  3. Navrhujeme zcela vypustit bod, který se týká cizinců viz *
  4. Navrhujeme, aby byla zachována současná právní úprava ve věci nahlašování ubytovaného cizince.
  5. Navrhujeme zvážení stanovení 3 měsíční ochranné lhůty stejně tak, jako je upravena v §46f odst. 1 písmeno f) Zákona u držitelů modrých karet.

Světlý bod návrhu

Podstatou cizineckého práva je vyvážení otevřenosti České republiky ve vztahu k snadné mobilitě cizinců a oprávněného zájmu ochrany české společnosti a pracovního trhu. Souhlasíme se zavedením některých opatření (například nový institut karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, víza k pobytu nad 90 dní za účelem sezónního zaměstnání).

Oproti tomu výše zmíněná opatření nepovedou k racionalizaci a zefektivnění imigračních procedur, naopak neúměrně zatěžují žadatele, případně další subjekty, a zvyšují nejasnost, administrativní náročnost a zdlouhavost procesů. Zároveň snižují míru předvídatelností rozhodnutí ministerstva a tím i dlouhodobou právní jistotu žadatelů.

Aby nebylo vše tak úplně černé, jedna věc je na návrhu zákona správná:  Požadavek provedení významné investice se jeví jako oprávněný a navíc odráží otevřenost České republiky zahraničním investorům. A to je dobře.

Zdroj: daňoví poradci a Martin Tuček, prezident KDP ČR