Leden je za námi a to znamená začátek kontrolního hlášení v ČR. Co s sebou přinese? Sníh bohužel asi ne, ale mrazit vás z něj nejspíš bude. Daňové poradenství Ing. Radek Bílý přináší aktuální náhled do dění kolem kontroverzního nápadu ministra financí Andreje Babiše. Jaké jsou vyhlídky plátců DPH a co si o kontrolním hlášení myslí Komora daňových poradců ČR se dozvíte v tomto článku.

Daňové poradenství: 2x pro a 8x proti

Jak jsme si již v minulém příspěvku vysvětlili, kontrolní hlášení je daňové tvrzení, které nenahrazuje přiznání k DPH či souhrnné hlášení, zato nahrazuje výpis z evidence pro účely DPH. Mimo ostatních povinností musí plátci DPH v kontrolním hlášení uvádět i všechny tuzemské vydané a přijaté faktury.

Výhody:

 • vyšší výběr daní
 • eliminace podvodníků (daňové úniky překračují hranici 50 mld. Kč)

Nevýhody:

 • šibeničně krátké lhůty
 • nárůst administrativy
 • nespárování dat
 • vysoké pokuty
 • problémy s e-tiskopisy
 • nejasnost v podání KH (kontrolní hlášení) u fyzických osob a s ním spojené výzvy
 • nutnost elektronického podávání a datové schránky
 • riziko likvidace podnikatele

Je zřejmé, že ačkoliv je původní záměr kontrolního hlášení ušlechtilý, má své mouchy a to veliké. Sama Finanční správa uznává, že je třeba zákon ještě trochu “poladit,” než bude vypuštěný do světa.

Kontrolní hlášení je “automat na pokuty” tvrdí Komora daňových poradců

Komora daňových poradců ČR podporuje Finanční správu ČR v její snaze snížit daňové úniky. Uznává, že kontrolní hlášení by mohlo sloužit v potírání karuselových podvodů. Ostatně – podobné nástroje využívají i jiné státy EU. Na druhou stranu ale razantně varuje před nezanedbatelným zatížením poctivých daňových poplatníků.

Ve své tiskové zprávě vyzývá Komora daňových poradců Finanční správu, aby:

 • zmírnila nepřiměřené sankce – zejména v prvních obdobích tak, aby odrážely základní daňové zásady a byly úměrné uděleným sankcím vůči závažnosti pochybení
 • omezila obtíže spojené se zavedením KH
 • důsledně informovala daňové poplatníky o všech praktických stránkách KH
 • zvážila komunikaci klasickým způsobem u fyzických osob, které nemají zřízenu datovou schránku
 • uznala, že podávání KH je spojeno s dodatečnými náklady na straně plátců daně
 • po zavedení KH co nejvíce  spolupracovala s daňovými poplatníky na odstraňování chyb a nejasností

  “Nesouhlasíme s automatem na pokuty.„

Komora daňových poradců ČR

Na vlastní pěst

Jeden z hlavních problémů je ten, že struktura kontrolního hlášení se v mnoha detailech liší od současného systému tzv. záznamní evidence. Plátce si tak musí upravit účetnictví a to na vlastní náklady a ve svém pracovním volnu.

Nezbytné informace k řádnému vyplnění kontrolního hlášení byly zveřejněny teprve před měsícem (v prosinci 2015). To je velmi krátká doba na přípravu a seznámení se s nejednoduchým papírováním, což opět celou věc komplikuje.

Komora nesouhlasí s velmi tvrdým systémem pevných pokut za prodlení či pochybení při podání kontrolního hlášení. Například, plátce dostane pokutu v případě, že nedodrží termín pro odpověď na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů, přičemž i 1 denní prodleva znamená pokutu 30.000 Kč natvrdo bez možnosti jejího snížení.

Ani povinnost komunikovat výhradně elektronicky celou situaci nijak neusnadňuje. Pokud nemá plátce daně zřízenou datovou schránku, bude s ním správce daně komunikovat e-mailem. Výzvu přirozeně považuje za doručenou v momentě odeslání e-mailu. A doba prodlení rychle naskakuje s každým dnem, kdy si fyzická osoba nemůže e-mail přečíst a vyřídit ho.

Navíc je e-mailová komunikace předmětem diskuse o bezpečnosti přenosu dat a spolehlivosti doručení. Plátci daně bez datové schránky jsou tak značně znevýhodněni oproti firmám a plátcům s datovou schránkou, protože jejich lhůta pro splnění povinností začíná běžet až od vyzvednutí zprávy z datové schránky.

“Komora hájí a podporuje řádnou správu daní a plnění povinností daňových poplatníků a usiluje o stanovení takových podmínek, které umožňují plnění těchto povinností bez nadbytečného zatěžování poplatníků.„

Komora daňových poradců ČR

Pokud jste fyzická osoba, podáváte pravděpodobně spolu s kontrolním hlášením i tzv. e-tiskopis. E-tiskopis doplňuje kontrolní hlášení a je nutné podat jej spolu s ním do 25.dne. Vyřídit papírování trvá úřadům minimálně týden a to nepočítám svátky a zkrácené úřední hodiny. Prostě je lepší pořídit si datovou schránku a ušetříte si problémy i peníze.

Díky datové schránce máte větší manévrovací prostor. Kontrolní hlášení podáte včas a co je nejdůležitější, výzva od spráce daně půjde do datové schránky, a vy máte 10 dní na její přečtení, čímž je oficiálně doručena (neplatí v případě e-mailu viz výše).

Jaká nás čeká budoucnost s kontrolním hlášením?

Růžová asi moc ne. Největšími problémi se zdají být nesplnitelné lhůty a šibeniční pokuty.

Opakování je matka moudrosti. Takže pokud budete letos podávat kontrolní hlášení, toto si zapamatujte:

 • Právnické osoby podávají KH bez ohledu na zdaňovací období vždy do 25 dnů za předchozí kalendářní měsíc.
 • Fyzické osoby podávají KH dle zdaňovacího období:
  • měsíční plátci do 25 dnů za předchozí kalendářní měsíc
  • čtvrtletní plátci do 25 dnů za předchozí čtvrtletí

Pozor! Při podání kontrolního hlášení neplatí žádná liberační lhůta! Pro přiznání k DPH a ostatní daňová tvrzení zůstává liberační lhůta stejná, tedy dalších 5 pracovních dní bez pokuty.

Ani po odevzdání kontrolního hlášení nemusíte dojít klidu. “Berňák” vás totiž může vyzvat k doplnění nebo potvrzení údajů v rámci kontrolního hlášení. A na to je nejlepší pořídit si datovou schránku. Pokud ji nemáte (nebo zástupce pro doručování i se schránkou), dostanete výzvu e-mailem. A odpočet začíná. Lhůta na reakci je 5 dní.

Úderem 5 dne od odeslání e-mailu s výzvou o doplnění či potvrzení údajů vám začínají naskakovat nemalé sankce. Dokonce i sám ministr financí Babiš uvedl, že zvažuje zavedení možnosti prominout sankce. Toliko k funkčnímu systému této vlády.

Aktuální nastavení sankcí:

 1. Nepodání KH v termínu – 1.000 Kč
 2. Podání KH na výzvu správce daně – 10.000 Kč
 3. Nedoplnění či nepotvrzení údajů ve lhůtě – 30.000 Kč
 4. Nepodání KH na výzvu správce daně ve lhůtě – 50.000 Kč

Bilance po spuštění: žádná hitparáda

 • Chyby ve více než 6.000 hlášení
 • 2/3 plátců nestihli termín odevzdání kontrolního hlášení (46.000 plátců)
 • Každé 17. hlášení je vyplněno špatně
 • 11 komplikovaných kroků k vyplnění KH
 • 21 senátorů tvrdí, že KH je v rozporu s právem na ochranu před shromážďování a zneužíváním údajů

Zásadní otázka víří hlavami českých podnikatelů: Vyváží výše vybraných daní administrativní a finanční zátěž, kterou kontrolního hlášení představuje pro všechny plátce DPH?

Zdroj: Události ČT1

Rada na závěr

Pořiďte si účetní. Dodávejte včas podklady a vyhnete se nemilým tahanicím či dokonce krachu. Nepodceňujte Kontrolní hlášení, poraďte se s vaším daňovým poradcem.