Směrnice Evropského parlamentu přináší svěží vítr do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v účetnictví uleví především malým a středním podnikům.

S účinností od 1. 1. 2016 se mnohé podniky mohou těšit na zjednodušení jejich účetnictví. Podnikatelé by se o změny měli začít zajímat již nyní. Správné zařazení jejich podnikání do nových kategorií je totiž klíčové pro posouzení příslušných povinností.

Jaké jsou tedy hlavní změny v zákoně o účetnictví?

1. Nové kategorie účetních jednotek

Povinnosti účetních jednotek se díky novele zákona zpříjemní především pro malé a střední podniky. Jedná se o obsah účetní závěrky, výroční zprávy, povinnost zveřejnění, ověření účetní závěrky auditorem, oceňování reálnou hodnotou a podávání zprávy o platbách vládám.

 • Mikro účetní jednotka
 • Malá účetní jednotka
 • Střední účetní jednotka
 • Velká účetní jednotka

Pro ty, kteří si nejsou jisti významem slov “účetní jednotka,” jde o fyzickou či právní osobu, která vede účetnictví.

Jak účetní jednotka pozná, do které kategorie patří? Pomocí těchto kritérií:

 • Výše brutto aktiv
 • Výše čistého obratu
 • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Mikro účetní jednotka – aktiva celkem 9 000 000 Kč; čistý obrat 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Malá účetní jednotka – aktiva celkem 100 000 000 Kč; čistý obrat 200 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední účetní jednotka – aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velká účetní jednotka – aktiva celkem 500 000 000 Kč; čistý obrat 1 000 000 000 Kč; průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

O zařazení do určité kategorie rozhoduje dosažení nebo překročení alespoň 2 ze 3 kritérií. Velká výhoda pro malé a střední firmy spočívá ve snížení administrativní zátěže:

 • Mikro a malé účetní jednotky nebudou muset sestavovat přehled o peněžních transakcích a změnách vlastního kapitálu.
 • Mikro, malé a střední účetní jednotky nemusí uvádět nefinanční informace.
 • Mikro a malé účetní jednotky, bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.
 • Nepovinné oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou pro mikro účetní jednotky.
 • Povinnost informovat vlády členského státu Evropské unie nebo třetí země o platbách zůstává pouze velkým účetním jednotkám.

Pozor na vyjímky v podobě cenných papírů a investic.

Za velkou účetní jednotku se však vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.

2. Nové kategorie konsolidačních skupin

Navazuje na skupiny účetních jednotek. Nově se tímto krokem rozliší maléostatní konsolidační skupiny. Opět bude záviset na dosažení alespoň 2 ze 3 kritérií.

Jaká kritéria musí splňovat konsolidační skupina, aby byla malá?

Malá konsolidační skupina nesmí k rozvahovému dni překročit 2 ze 3 parametrů:

 • Aktiva celkem 100 000 000 Kč
 • Čistý obrat 200 000 000 Kč
 • Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 50

Označení malá konsolidační skupina osvobozuje takto zařazené účetní jednotky od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Ostatní konsolidační skupiny ji sestavovat musí.

3. Subjekty veřejného zájmu

To jsou organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní fondy a zdravotní pojišťovny.

Novinka: Subjektem veřejného zájmu je i účetní jednotka, která je uvedena v § 19 zákona o účetnictví. Je to obchodní společnost, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost se při účtování a sestavování účetní závěrky řídí mezinárodními účetními standardy podle Evropské unie.

Stejně tak může jít o banku, pojišťovnu, úvěrní či spořitelní družstvo, penzijní společnost, zdravotní pojišťovnu apod. Automaticky spadají do povinnosti ověření účetní závěrky auditorem.

Subjekt veřejného zájmu se vždy považje za velkou účetní jednotku.

Další zajímavé změny v účetnictví

Velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu budu muset podávat zprávu o významných platbách vládám členského státu EU nebo třetí země. Povinnost se týká společností, které podnikají v těžebním a dřevařském průmyslu. Významné se rozumí nad 100.000 EUR.

V novele zákona došlo k určitým terminologickým úpravám. Například pojem “podnik” se mění na “obchodní závod.” I některé další formulace budou od 1. 1. 2016 znít trochu jinak:
Věrný a poctivý obraz účetnictví
do 31. 12. 2015:
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

od 1. 1. 2016:
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě byli její uživatelé schopni činit ekonomická rozhodnutí.

Jednoduchého účetnictví je zpět!

Jednoduché účetnictví mohou oficiálně vést ty účetní jednotky, které splňují tyto pravidla:

 • Nejsou plátci DPH
 • Jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesahují 3.000.000 Kč
 • Hodnota jejich majetku nepřesahuje 1.500.000 Kč
 • Řadí se mezi spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, honební společenství.

Co je cílem novely zákona?

Jedním z neodiskutovatelných záměrů je podpořit malé a střední podniky. Cílem projektu Strategie Evropa 2020 je snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské klima v rámci hospodářství EU.

Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních upozorňuje na zásadní význam této novely: “Zavede také povinnost sestavování výkazu peněžních toků pro velké podniky, pozmění vybraná účetní pravidla, navrátí jednoduché účetnictví.” Podnikatelé by si na ni měli připravit již nyní. Je dobré vědět, kam vaše podnikání patří.

Ve vzduchu je cítit snaha podpořit drobné podnikatele, posílit jejich nezastupitelnou úlohu při budování harmonického politicko-ekonomického systému zemí.

Obecné informace o účetnictví a dalších pojmech najdete zde.

Tak se zdá, že rok 2016 přinese pro podnikatele snad i pozitivnější změny než jen zavedení EET.