Zpráv o koronaviru už mají všichni dost. I tak je ale důležité zůstat informovaní
a ohleduplní. Covid-19 si nevybírá – kromě lidských plic ohrožuje i naši práci
a ekonomiku. Daňové poradenství pro OSVČ vám nyní poradí, jak krizové období přežít (jako podnikatel) a jakou pomoc vláda nabízí.

Nejasná prognóza

Z celosvětového pohledu může pandemie představovat zpomalení růstu ekonomiky
o 1,2 procentního bodu HDP. Přesto se letos očekává pozitivní růst české ekonomiky.

Případné negativní dopady totiž zmírní oslabení koruny, dokonce sníží úrokové sazby.
To je ale pouze celkové měřítko. Jednotliví podnikatelé a firmy trpí již teď.

Zaměstnanci odpočívají na nucené dovolné, podniky zejí prázdnotou. To nezní jako udržitelný ekonomický růst. Jaké oblasti obchodu ohrožuje Covid-19 nejvíce?

Zpomalení výroby v Číně nejvíce zasáhne v ČR odvětví výroby počítačů. Závisíme totiž na dovozech dílů a součástek z Číny.

Která česká odvětví budou zasažena nejvíce?

Světová banka zohledňuje v nákladech připravenost jednotlivých zemí čelit pandemii.
ČR je podle Světové banky připravena na pandemii lépe než jiné zěmě, a dopady odhaduje na cca 0,4 % HDP. Pro srovnání, v Asii jde až o 2 % HDP.

No panic, no Titanic

Panika potopí ekonomiku. Ta totiž závisí na produkci a poptávce – faktorech klesajících strmě dolů v případě zmiňované paniky.

Na druhou stranu panika snižuje šíření nemoci. Tím se šetří i náklady na léčbu
a opatření.

Koho nebaví spoléhat na odhady a věří v tvrdá data, nechť zavítá na stránky Covid.19.cz, kde mu zlaté české hlavičky nabízí datové analýzy.

Expecto patronum!

V souvislosti s koronavirem přijímá ČR tato obecně platná opatření:

Posečkání se zaplacením daně nebo splacení daně ve splátkách

 • Dle § 156 musí správce daně povolit odklad zaplacení, jsou-li tyto důvody splněny. Taktéž lze stanovit splátky.
 • Naplnění těchto důvodů prokazuje daňový subjekt (firma, podnikatel).
 • Návod si přečtěte zde.

Potřebujete-li získat prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně, pokyny naleznete zde.

Již schválená speciální opatření

Ministerstvo financí vydalo tzv. Balíček daňových opatření. Jeho znění si přečtěte zde.

Hlavní opatření se týkají:

 • Možnosti podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1. 7. bez sankce,
 • možnosti bez pokuty podat později kontrolní hlášení společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním max. 4 pracovní dny),
 • možnosti prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem,
 • možnosti zrušení správních poplatků za žádosti
 • a možnosti posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o 3 měsíce.

Více podrobností naleznete na webu Ministra financí a GFŘ.

Zdravotní pojišťovny nelení a zavádí svá vlastní opatření

Odkládají termín pro OSVČ podání přehledu do 3. 8. 2020. Toto opatření přijaly pojišťovny: VZP, OZP, VoZP, ZPMV. Podrobnosti zde.

Vznikají bezúročné půjčky COVID

Lidé mohou získat bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů. Umožní jim to Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jak získat finanční podporu si přečtěte zde.

Připravovaná speciální opatření

Novela zákona o nemocenském pojištění

Prodlouží se doba vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou školáci doma. Novela se týká dětí do 13 let a počítá i se zpětnou účinností. Podrobnosti zde.

The best of vládní nápady

Program Antivirus

Pokud to nesemele úřední šiml, tak je toto bezpochyby zatím nejlepší, co z vlády vypadlo a mohlo by to fungovat:

Program ochrany Antivirus – tisková zpráva

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům.

Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.

Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy. Podrobnosti zde.

Program MPO

Vláda se taktéž usnesla, že vyplatí OČR (příspěvky) pro OSVČ, jež mají děti ve věku od 6 do 13 let. Musí však splňovat podmínku, že OČR již nečerpá manžel nebo manželka. OČR vláda ustanovila na výši 424 Kč / den. Částku vyplácí živnostenský úřad.

Současně zvažovaná speciální opatření

Úlevy na odvodech SP a ZP ulehčí život živnostníkům:

 • Kurzarbeit,
 • odložení plateb,
 • a odpuštění odvodů SP a ZP.

Co ještě visí ve vzduchu (kromě Koronaviru)?

Teoreticky by bylo možné nahradit škody dle § 36 krizového zákona č. 240/200 Sb. Informace k tomuto tématu najdete zde:

Náhrada škody

Kdy a jak zažádat o náhradu škody

Odpovědnost státu za škodu způsobenou opatřeními

Stáhněte si vzor žádosti

Daňové poradenství pro podnikatele: otázky & odpovědi

Daňová kancelář Ing. Radek Bílý s vámi sdílí dotazy a obavy z e-mailových konverzací.

Jak z pohledu zdanění a odvodů funguje OČR a náhrada mzdy při překážce na straně zaměstnavatele?

Odpověď:

 • OČR osvobozeno od daně,
 • nevstupuje do vyměřovacího základu pro SP a ZP.

Náhrada mzdy podle §§ 199 a 208 ZP:

 • předmětem daně,
 • vstupuje do vyměřovacího základu.

Dobrý den,
již se mě ptala klientka – vede logopedickou praxi (zdravotnické zařízení), má zaměstnance. Nesmí logopedickou činnost – face to face – provozovat. Může provádět výuku přes skype, ale to pojišťovny neproplácí.

Obávám se, že při prokazování na Úřadu práce může dojít ke stavu, kdy ÚP bude tvrdit, že zaměstnanci mohli vykonávat činnost – z domova – náhrada žádná.
Vím, že to bude (pokud k tomu dojde) hodně individuální.

Odpověď:

Dobrý den,

informace od VZP – pojišťovny by měly být při proplácení vstřícné:

VZP přijala opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb ve všech segmentech. Seznam přijatých opatření není konečný, VZP ČR bude průběžně reagovat na aktuální vývoj situace. Přehled dosud přijatých opatření je k dispozici zde.

Zároveň chce VZP všechny poskytovatele zdravotních služeb ubezpečit, že uhradí veškeré náklady spojené s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijme nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů VZP pro následující období.

Další odpověď:

VZP to asi bude pokrývat všem, kteří s ní mají smlouvu. Mně o tom říkala klientka – ambulantní, tj. placená za výkony , že jim to už před dvěma dny VZP sdělila, že jim bude platit dosud sjednanou částku, říkají jí záloha. Ostatní pojištovny prý zatím jsou potichu či bez odpovědi.


Dobrý den všem,

tak mi klient položil otázku, jestli na současnou situaci lze použít  § 36 odst. 1 a násl. zákona č.  240/2000 Sb., krizový zákon,

§ 36 Náhrada škody

1. Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.
(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

Znáte někdo na jeho otázku odpověď? Přiznávám, že mě překvapil a odpověď zatím neznám.

Odpověď:

Nikdo neví 😊, zkuste pročíst a vyplnit podle tohoto vzoru žádosti.

Právní prostor – krizová opatření a náhrady škod

Jak můžete žádat náhradu škody

Odpovědnost státu za škodu

Zajímavé rozcestníky:

Otázky & odpovědi ke koronaviru a opatření

Jak to vidí Delloite

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.
Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.