V dnešní době je kladen stále větší důraz na získávání informací. Toto platí i v oborech účetnictví a účetního výkaznictví. Systém účetnictví spravuje v ČR zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl v roce 2016 nahrazen zákonem č. 377/2015 Sb., s účinností od 1.1. 2016. Novela přinesla několik změn, které jsou zásadní pro oblast vykazování. Největší změnou je rozdělení účetních jednotek do čtyř kategorií podle velikosti, kdy má každá jiný rozsah povinností ve vykazování. Poslanecká sněmovna vyřešila novelu pro rok 2017, která přinese změny ve vztahu k vykazování nefinančních informací. Byla schválena 9.11.2016.

 1. Nefinanční reporting před rokem 2016

Nefinanční informace byly předepsány již před rokem 2016. Podnikatelské subjekty s povinností ověření účetní uzávěrky auditorem měly také povinnost sestavit výroční zprávu. V roce 2015 musela obsahovat také nejméně finanční a nefinanční informace  (§ 21 odst. 2 ZÚ):

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace

 • a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1,
 • b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,
 • c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,
 • d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,
 • e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí,
 • f) požadované podle zvláštních právních předpisů. 13a)

Kritéria, podle kterých musely podnikatelské subjekty povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem  v roce 2015:

 • aktiva nad 40 milionů korun
 • roční úhrn čistého obratu 80 milionů korun
 • více než 50 zaměstnanců v průběhu účetního období
 1. Nefinanční reporting v roce 2016

Změnou zákona byly účetní jednotky rozděleny do čtyř kategorií:

 • mikro účetní jednotka
 • malá účetní jednotka
 • střední účetní jednotka
 • velká účetní jednotka

Kritéria povinného auditu jsou stejné jako v roce 2015. Účetní jednotky musí účetní závěrku ověřit auditorem, sestavit výroční zprávu. V návaznosti na rozdělení účetních jednotek je zde změna viz §21 odst. 2) a 3) ve znění platném pro rok 2016:

Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy podle odstavce 1,

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky,

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje,

d) o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů,

e) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích,

f) o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí,

g) požadované podle zvláštních právních předpisů.

Střední účetní jednotky, malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky neuvádějí ve výroční zprávě nefinanční informace podle odstavce 2 písm. a) až f).

Od nefinančního reportingu jsou osvobozeny mikro, malé a střední účetní jednotky.

 1. Nefinanční reporting dle předpokládané novely pro rok 2017

Novela zákona o účetnictví neupravuje § 21 a 22. reporting ve výročních zprávách zůstane nezměněn. Jsou zde nové a poměrně významné povinnosti nefinančního reportingu pro velké účetní jednotky, které jsou zároveň obchodní společnosti a zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni mají více než 500 zaměstnanců během účetního období. Těchto účetních jednotek se bude týkat nová, osmá část zákona o účetnictví, paragrafy 32f až 32i. Zabývají se otázkami:

 • životního prostředí
 • sociálních a zaměstnaneckých
 • respektování lidských práv
 • boj proti korupci a úplatkům

Na závěr citujeme důvodovou zprávu k uvedené novele, ze které vyplývá celoevropská snaha o zvýšení i koordinaci informací v rovině obecné i v účetních výkazech:

„Potřebu zlepšit uvádění sociálních a environmentálních informací podniky zopakovala Evropská komise předložením legislativního návrhu v této oblasti ve sdělení nazvaném „Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“, které bylo přijato dne 25. října 2011.

V návaznosti na tuto „Obnovenou strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011 – 2014“ byl zpracován strategický materiál „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ jako nelegislativní a otevřený materiál, schválený vládou České republiky usnesením č. 199 ze dne 2. dubna 2014. Při jeho aktualizaci, která proběhla ke konci roku 2015, byla zohledněna dobrovolná možnost připojit se k uvádění nefinančních informací i těm firmám, pro které to není ve smyslu Části osmé návrhu novely zákona o účetnictví povinností.

Nefinanční výkaznictví je veřejnosti fakticky poskytováno na dobrovolné bázi již dnes, neboť je považováno za otázku prestiže a příležitost k vylepšení vlastní pozice na trhu cestou získání určitých konkurenčních výhod, vyplývajících z korporátní politiky otevřenosti.

Koordinace vnitrostátních právních předpisů týkajících se uvádění nefinančních informací některými velkými podniky je důležitá pro zájmy podniků, akcionářů i jiných zúčastněných stran. Koordinace je v těchto oblastech nezbytná, neboť většina z těchto podniků působí ve více než jednom členském státě.“

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme. Poskytujeme daňové poradenství a další účetní služby.