Od ledna 2016 vznikla všem plátcům daně z přidané hodnoty povinnost podávat kontrolní hlášení, které s sebou přináší kromě administrativy také možné sankce. Vládou schválená novela mění lhůtu pro reakci na výzvu a zároveň doplňuje instut prominutí pokuty. Pro všechny, kteří mají ke kontrolnímu hlášení nějaké dotazy, přinášíme podrobný přehled včetně odpovědí na často kladené otázky. Finanční správa u kontrolních hlášení zatím pokuty neudělovala, nicméně to se od září 2016 změní a benevolence správy mizí společně s nabytím účinnosti novely. Je tedy nejvyšší čas si vše ujasnit!

Co je to kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení je nový typ daňového podání. Všichni plátci daně z přidané honoty mají povinnost podávat kontrolní hlášení od ledna 2016. Toto hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH, evidenci pro účely DPH v souvislosti se zvláštním režimem pro investiční zlato a samostatný výpis přehledu oprav podle § 44 zákona o DPH. Je důležité upozornit, že kontrolní hlášení nenahrazuje:

 • daňové přiznání k DPH
 • souhrnné hlášení
 • evidenci pro daňové účely dle § 100

Jednoznačným cílem zavedení kontrolního hlášení je snaha státu o minimalizaci daňových úniků, díky hlášení je snadnější odhalovat realizované daňové podvody. Správce daně má díky hlášení možnost kontrolovat vybrané transakce realizované plátci DPH a neoprávněné odčerpávání finančních prostředků z veřejné správy. Na případné nesrovnalosti se zaměřuje kontrolní činnost správce daně.

Kontrolní hlášení krok za krokem

Kontrolní hlášení je nutné podávat pouze v elektronické podobě, a to přes datovou schránku nebo přes EPO s elektronickým podpisem striktně ve formátu, který předepisuje správce daně. Kontrolní hlášení je nutné odeslat do 25. následného měsíce, tato lhůta platí i pro čtvrtletní plátce DPH. Výjimku tvoří fyzické osoby. Ti podávají kontrolní hlášení společně s daňovým přiznáním, tedy měsíčně respektive čtvrtletně. Pozdní podání je sankciováno. Mezi údaje v předepsaném formuláří patří především tyto:

DIČ odběratele – DIČ odběratelů a dodavatelů je nutné evidovat u každého plnění s místem plnění v ČR s hodnotou nad 10 tisíc Kč. Evidovat DIČ je nutné také u odběratelů neplátců DPH, kteří uskutečňují nákup pro ekonomickou činnost.

Evidenční číslo daňového dokladu – Podle evidenčního čísla správa transakce páruje. Pokud chybí, je plátce automaticky vyzván a sankciován. Pro lepší dentické zachycení čísla daňového dokladu dodavatele a odběratele je vhodné v rámci společnosti sjednotit (případně zjednodušit) systém zápisu veškerých dokladů. Pozor na správné vykazování zvláštních daňových dokladů.

Základ daně – Základ daně je nutné uvádět s přihlédnutím k členění dle sazeb na haléřové položky či zaokrouhlené na celé koruny.

Datum povinnosti přiznání daně – Je nutné správně stanovit datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Kód režimu plnění – Plnění spadá do různých režimů, na jednom dokladu musí dojít k rozepsání do relevantních částí kontrolního hlášení.

Varování před sankcemi

Kontrolní hlášení bohužel není příliš intuitivní, o čemž se řada firem od začátku roku 2016 již přesvědčila. Chcete-li se vyhnout případným sankcím, nezapomeňte si dát pozor na následující pravidla a formality:

 • Podání musí dodržovat předepsanou strukturu a formát zveřejněný správcem daně. V případě chyby nyní podání považováno za chybné, ale rovnou jako neúčinné.
 • Na výzvy k podání kontrolního hlášení nebo jeho úpravě je třeba reagovat ve lhůtě 5 pracovních dnů. Tuto lhůtu nově upravuje novela, před platností novely byla lhůta 5 dní, tedy například včetně víkendů a svátků. I tak se jedná o krátkou dobu, kontrolujte pravidelně datovou schránku a komunikujte s účetní.
 • Stanovené lhůty nelze prodloužit a sankce se stanovují zcela automaticky. Sankce jsou splatné do 15 dnů od jejich vyměření.

Výše sankcí rozhodně nejsou nízké a firmám, které nepodají kontrolní hlášení, se nevyhnou.

 • 1 000 Kč za dodatečné podání bez vyzvání
 • 10 000 Kč za podání v náhradní lhůtě po výzvě správcem daně
 • 30 000 Kč za nepodání následného hlášení na základě výzvy k úpravě
 • 50 000 Kč ze nepodání ani v náhradní lhůtě
 • 50 000 Kč za nesplnění další povinnosti uvedené v zákoně
 • 500 000 Kč za neplnění povinnosti související s kontrolním hlášením, které komplikuje či zcela znemožňuje správu daně

Nefinanční sankcí je také stanovení nespolehlivým plátcem. Toto označení je obdrženo na základě dvojnásobného porušení povinnosti vyplývající z kontrolního hlášení.

TIP: Pokud nedopatřením zapomenete zahrnout položku do kontrolního hlášení, lze podat:

 • opravné kontrolní hlášení
 • následné kontrolní hlášení

Kdo kontrolní hlášení musí podávat?

 • Osoba, která uskutečnila zdanitelné plnění s místem plnění v ČR, nebo přijala úplatu před datem uskutečnění tohoto plnění
 • Osoba, která přijala zdanitelné plnění s místem plnění v ČR, případně poskytla úplatu před datem uskutečnění tohoto plnění
 • Osoba, která realizuje plnění ve speciálním režimu pro investiční zlato

Kdo kontrolní hlášení nemusí podávat?

 • Osoba, které neuskutečnila zdanitelná plnění s místem plnění v ČR
 • Osoba, které realizovala čistě vývozy, dovozy, osvobozená plnění bez nároku na odpočet
 • Osoba, která dodala nebo zasílá zboží do jiného členského státu
 • Osoba poskytující služby s místem plnění v jiném členském státě
 • Osoba, která deklaruje pouze skutečnosti v rámci prižnání, které do kontrolního hlášení neuvidí – tj. případ třístranného obchodu

Plnění v kontrolním hlášení?

Kontrolní hlášení má jasně stanovenou strukturu, obsahuje základní údaje o společnosti, plnění s povinností přiznat daň, přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v ČR a kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH. Pokud jde o plnění, je nutné rozlišovat jeho zápis dle částky:

Uskutečněná plnění s hodnotou pod 10 000 Kč

  • Plnění se uvádí kumulativně za dané období
  • U tohoto plnění nevznikla povinnost vystavit daňový doklad, případně byl vystaven zjednodušený daňový doklad
  • Plnění uskutečněná s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně pro osoby povinné k dani
  • Plnění bez limitu v ČR pro osoby, které nemají české DIČ
  • Plnění, kdy není plátce povinnen vystavit daňový doklad na plnění, nicméně je povinen přiznat daň
  • Vlastní vklady o použití a plnění uskutečněná ve zvláštních režimech s hodnotou do 10 000 Kč
  • Opravy příslušných zdanitelných plnění podle § 42 do 10 000 Kč včetně daně

Uskutečněná plnění s hodnotou nad 10 000 Kč

   • Plnění včetně zvláštních režimů nad 10 000 Kč
   • Plnění s hodnotou nad 10 000 Kč, pokud jsou poskytnuta osobám, které jsou podnikatelé (včetně neplátců DPH), ale přijímají plnění v souvislosti s ekonomickou činností
   • Plnění poskytnutá příjemcům vyjmenovaným v § 28, odst. 1 písm. a) zákona o DPH, tj. plátcům, osobám povinným k dani (neplátcům), právnickým osobám nepovinným k dani
   • Plnění v situacích, kdy plátce nezíská DIČ svého odběratele a současně se jedná o plnění nad 10 000 Kč, se uvádí do agregované hodnoty, tj. společně s plněními do 10 000 Kč
   • Opravy se uvádí pouze jako daň bez základu s příslušným znaménkem

Shrnutí novely

Platná novela přináší dvě velké změny. Lhůta pro reakci na výzvu se mění z 5 kalendářních na 5 pracovních dní. Zákon doplňuje institut prominutí pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Díky tomuto opatření bude možné zohlednit ospravedlnitelné důvody pro prodlení. Zároveň je doplněn institut vyloučení vzniku pokuty, který se týká pokuty ve výši 1000 Kč. U pokuty 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení v kalendářním roce.

Kontrolního hlášení se nebojte

Generální finanční ředitelství uvádí, že na základě původního znění zákona by za zdaňovací období leden až duben 2016 rozdalo pokuty v celkové výši minimálně 250 milionů korun. Nechcete-li se do těchto statistik od září přidat, jsme zde pro vás. I přes výše zmíněné komplikace a sankce se nemusíte kontrolního hlášení obávat. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat a využít našich služeb. S námi vše snadno zvládnete! Nepodceňujte kontrolní hlášení, poraďte se s vaším daňovým poradcem.