1. Zpozdili jste se s registrací k DPH

Každý, kdo dosáhne obratu 1.000.000 Kč se ze zákona musí stát plátcem DPH. Všimněte si ale, jak zákon o DPH obrat definuje. Registrace je povinná při překročení obratu za 12 jakýchkoliv měsíců jdoucích po sobě. Není to za uplynulý kalendářní rok!

Podívejme se spolu na pojem obrat. Ve zkratce můžeme říci, že se obratem pro účely DPH rozumí celkový souhrn úplat za zdanitelné plnění s místem plnění v ČR.

Musíte si zjistit, jaká plnění nejsou započítávána do obratu. Jeidně pak můžete správně stanovit, kdy jste povinni podat přihlášku k platbě DPH.

Do obratu nejsou započítávány:

a) Úplaty, jejichž místem plnění není tuzemsko. Jde například o dodávky zboží do jiných zemí EU, poskytování služeb v zemích EU, atd.

b) Platby za prodej dlouhodobého majetku:

  • hmotný majetek, který definuje zákon o dani z příjmu
  • nehmotný majetek, který je odepisovaný, opět definovaný zákonem o dani z příjmu
  • pozemek, který je dlouhodobým majetkem dle zákona o účetnictví
  • technické zhodnocení, které definuje zákon o daních z příjmu

c) V obecné rovině jsou to platby za osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet daně. (§ 51 – poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání atd.).

Výjimku mají tyto činnosti:

  • Finanční podle § 54.
  • Pojišťovací podle § 55
  • Dodání nemovitých věcí dle § 56
  • Nájem movitých věcí podle 56a

Tyto činnosti do obratu započítáte, pokud nejde o doplňkové činnosti, které jsou vykonávány příležitostně.

Příklad: poplatky za dlouhodobý pronájem nemovité věci (soustavná činnost) – započítáte do obratu.
Naopak poplatek za krátkodobý jednorázový pronájem si do obratu započítávat nebudete.

Už víme, jak se správně stanovuje obrat, co se do něj započítává a co ne. Teď si ukážeme, jak správně stanovit období, kdy je nutné podat přihlášku k DPH při překročení obratu 1 milion korun.

Podnikatelé i firmy, které jsou blízko překročení obratu jej mají povinnost hlídat každý měsíc. Obrat sledujte za 12 po sobě jdoucích měsíců (ne za kalendářní či hospodářský rok). Nezřídka dochází k situacím, kdy podnikatel zjistí překročení obratu až poté, co vyplňuje daňové přiznání k dani z příjmů!

Pokud podnikatel zahájil svou činnost například v říjnu 2016, pak se obrat sleduje takto:

* Říjen 2016

* Říjen 2016 – listopad 2016, tj. 2 měsíce

* Říjen 2016 – prosinec 2016, tj. 3 měsíce

* Říjen 2016 – leden 2017 atd…

* Říjen 2016 – září 2017, tj. 12 měsíců

* Listopad 2016 – říjen 2017, tj. 12 měsíců

* Prosinec 2016 – listopad 2017, tj. 12 měsíců atd

Pokud podnikatel zpracuje v srpnu 2017 doklady za červenec 2017 a zjistí, že od začátku podnikání v říjnu 2016 do července 2017 překročil obrat 1.000.000,- Kč, dle zákona se stává plátcem DPH od 1. září 2017 a musí do 15. srpna 2017 podat přihlášku k registraci.

Co se stane, pokud si obrat nepohlídáte? Mohou nastat dvě situace:

  1. Pokud sami zjistíte, že došlo k překročení obratu, ale nestihli jste zákonnou lhůtu pro registraci, můžete zaslat přihlášku dodatečně. Za období (od data, kdy jste se dle zákona stali plátci DPH), zašlete daňová přiznání k DPH
  2. V případě, že překročení obratu zjistí správce daně, postupuje se obdobně, je vám ale vyměřena sankce za pozdně zaplacenou daň, úrok z prodlení a penále. Rovněž vám hrozí pokuta až 500 000 Kč za porušení daňové povinnosti

Prosím, konrolujte si váš obrat! Vyhnete se tak nepříjemným finančním postihům, problémům s dodatečnými odpočty na vstupu a chybějícími daňovými doklady.

2. Vznikla vám povinnost odvedení a přiznání daně

Podnikatelé dělají stále mnoho chyb v této povinnosti. V okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby vzniká povinnost odvést a přiznat daň k tomu dni, který nastane dříve. Daň je odváděna buď při vystavení faktury za zdanitelné plnění, nebo je daň odváděna až při uskutečnění zdanitelného plnění, anižby by byla odvedena z předem vyplacené zálohy. V obou případech podnikatel postupoval špatně a daň odvedl pozdě, hrozí mu za to úrok z prodlení a penále ze strany FÚ.

3. Vykazujete ekonomickou činnost

Poslední z vážných chyb jsou chybějící zdanitelná plnění za ekonomickou činnost v daňových přiznáních.

Klasickým případem jsou pronájmy nemovitostí. Podnikatel provozuje autoservis. Vedle toho vlastní nemovitost – bytový dům, který pronajímá, ale který nemá zahrnutý v obchodním majetku pro účely daně z příjmů, tj. pro autoservis. Příjmy z nájmu zdaňuje podle § 9 zákona o daních z příjmů, ale nezahrnuje je do přiznání  k DPH. Jde však o velkou chybu, neboť pro účely DPH je nájem taktéž ekonomickou činností, stejně tak jako provozování autoservisu. Nájmy tak musí být zahrnuty v přiznání společně s plněními za opravy vozů.

Máte strach, že některou z chyb uděláte a bude vás to stát majlant? Kontaktujte nás. Ušetřené peníze se vám budou hodit na Vánoce…